Πιλοτικό Σχολείο Ξερολιθιάς

«Εξιστορώντας και Καταγράφοντας την Τέχνη της Ξερολιθιάς» – Μύκονος 2023-24
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Cycladic Identity
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Παρασκευή 19 Απριλίου – Κυριακή 21 Απριλίου

Εξ-ιστορώντας και καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς

Το πρόγραμμα «Εξ-ιστορώντας και καταγράφοντας την τέχνη της ξερολιθιάς», που εκπονείται με κύριο φορέα την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου και συνεργαζόμενο φορέα το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος, της πρωτοβουλίας «Cycladic Identity» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Αντικείμενο του παραπάνω ερευνητικού έργου αποτελεί η συλλογή και αποδελτίωση του υλικού που αφορά την τέχνη της ξερολιθιάς στη Μύκονο με στόχο τη διάσωση των γνώσεων, των τεχνικών και των εργαλείων, καθώς και των παραδοσιακών τοπικών μεθόδων και των προφορικών μαρτυριών. Ο κύριος στόχος είναι μια συστηματική έρευνα με σκοπό τη συλλογή του απαραίτητου υλικού από την ερευνητική ομάδα και μέσα από μια προσπάθεια ανάδειξης της τέχνης της ξερολιθιάς, ως ενός από τους κυριότερους πολιτιστικούς πόρους στη Μύκονο και διεθνώς, μέσα από υλικό που έχει συγγραφεί είτε για την Μύκονο, είτε εθνικά και διεθνώς. 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

Εξειδικεύοντας, κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι να δημιουργήσει μια ανοιχτή και συνεχώς τροφοδοτούμενη ιστοσελίδα καταγραφής των ξερολιθιών και του παραδοσιακού τρόπου δόμησης τους, συνδυάζοντας παλαιότερο αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, αρχεία, σκίτσα), αλλά και καταγράφοντας τους εναπομείναντες μαστόρους (βίντεο, μαγνητοφώνηση). Δευτερευόντως, θα πραγ-ματοποιηθεί η διοργάνωση ενός πιλοτικού “σχολείου ξερολιθιάς” με τη συμμετοχή παραδοσιακών μαστόρων και νέων τεχνιτών.

Βίντεο
Ομάδα Έργου
Χρηματοδότηση
Cicladic Identity Logo
Υλοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας!